algemene voorwaarden weesfonds

  1. Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten van het 1 op 1 Sponsorproject gesloten tussen Islamic Relief Nederland en de financiële sponsor. Het contract komt tot stand op het moment dat wij uw aanvraag tot sponsoring hebben ontvangen en u ons zodoende toestemming heeft verleend voor het aangaan van het sponsorschap.

  1. Verbintenis

Uw sponsorcontract loopt vanaf het moment van koppeling aan een kind, tot aan het moment waarop het weeskind geen sponsoring meer nodig heeft (tenzij u tussentijds opzegt). Zodra het kind geen steun meer nodig heeft ontvangt u bericht van Islamic Relief over de beëindiging van het sponsorcontract. Hiermee kunt u aangeven of u wenst door te gaan met het                      1 op 1 Sponsorproject, of wenst te stoppen. Zodra de reactietermijn van de brief verlopen is en wij niets van u hebben vernomen, wordt u automatisch aan een nieuw kind uit hetzelfde land gekoppeld. Mocht u een kind uit een ander land willen sponsoren, kunt u dat aangeven door de bijgevoegde donatiekaart in te vullen en terug te zenden. Indien u wenst te stoppen met het                         1 op 1 Sponsorproject, kunt u de bijgevoegde antwoordstrook invullen en deze naar ons retourneren.

De sponsoring loopt meestal na het 18de levensjaar voort. Dit heeft te maken met voortzetting van de studie, medische situatie, of met de slechte financiële staat waarin het kind dan nog steeds verkeert. Uw sponsoring wordt dan automatisch zonder berichtgeving voortgezet mits u de sponsoring zelf schriftelijk stopt.

  1. Privacy sponsor

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Wij zullen dan ook nooit zonder uw toestemming uw gegevens verstrekken aan derden. Ook het sponsorkind krijgt niet uw adresgegevens. Deze voorzorgsmaatregel is genomen om te voorkomen dat u rechtstreeks door de familie wordt benaderd voor bijvoorbeeld een extra hulpvraag. Mocht u via een andere weg benaderd worden door het weeskind (bijv. social media zoals Facebook, Twitter etc.) dan raden wij u aan hier niet op in te gaan, gezien de bovengenoemde reden.

  1. Privacy weeskind

Een veilig leven en bescherming van kinderen staat bij ons hoog in het vaandel. Wij verstrekken daarom geen contactgegevens van het weeskind. Wel kunt u via ons kantoor op verschillende manieren contact leggen met het door u gesponsorde weeskind (zie punt 8. Contact weeskind).

  1. Betalingsvoorwaarden

Het sponsorproject is een gevoelig project omdat de weeskinderen behoeftig en kwetsbaar zijn, maar vooral ook omdat zij bouwen op de steun die zij van de sponsor ontvangen in de hoop op een betere toekomst. Houd er daarom rekening mee dat u de betalingen conform de afspraken en op tijd verricht. Zo kunnen betalingsachterstanden voorkomen worden en zijn wij zeker van de inkomsten (donaties) voor het weeskind.

U kunt op drie manieren betalen; door middel van automatisch incasso, periodieke overboeking, of contant bij ons kantoor in Amsterdam. Indien u gebruik maakt van automatisch incasso, vindt de betaling iedere maand tussen de 22ste en 26ste plaats. Indien u contant betaalt bij ons kantoor krijgt u een kwitantie als bewijs van betaling.

Indien u kiest voor periodieke overboeking, en u het geld zelf naar ons overmaakt, kunt u dit op de volgende manier vermelden:

Ten name van:     Stichting Islamic Relief Nederland

IBAN:                      NL30INGB0000002002

Omschrijving:      Naam weeskind/Kindcode, vermelding betalingsmaand(en)

bijvoorbeeld: Muhammad/ PAG000000, juni 2017

U kunt zich via een schriftelijke donatiekaart of online via www.islamic-relief.nl aanmelden voor het 1-op-1 Sponsorproject. Bij het online aanmelden betaalt u de eerste maand via IDEAL. Daarna heeft u de voorkeur om te kiezen voor automatische incasso of kunt u per kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks zelf blijven overmaken. Bij het aanmelden via de papieren donatiekaart wordt er standaard geïncasseerd voor uw weeskind, mits u anders aangeeft.

Indien u een betalingsachterstand heeft zal de financiële afdeling van Islamic Relief u hierover per brief of

E-mail berichten met het verzoek tot betaling. Zodra wij niets van u vernemen zullen wij overgaan tot het beëindigen van het contract.

  1. Extra bijdrages

6.1 Extra financiële bijdrage

Het is mogelijk om extra bijdrages te doneren aan het weeskind. Een maandelijkse vaste bijdrage met een minimum van € 5,- per maand, komt ten alle tijden ten goede van het Algemeen Weesfonds. Wenst u een extra bijdrage te sturen specifiek voor het door u gesponsorde weeskind, dan kunt u dit doen via eenmalige incasso, eenmalige overboeking of via een eenmalige contante betaling bij ons kantoor. U dient bij een eenmalige overboeking erbij te vermelden dat het gaat om een extra bijdrage voor het weeskind, zoals hieronder vermeldt:

Ten name van:     Stichting Islamic Relief Nederland

IBAN:                     NL30INGB0000002002

Omschrijving:      Naam weeskind/Kindcode, extra gift

Bijvoorbeeld: Muhammad/ PAG000000, extra gift

De maandelijkse bijdrage aan een weeskind voorziet hem/haar van de basisbehoeften. Een extra vaste maandelijkse bijdrage voor het door u gesponsorde weeskind is niet toegestaan, omdat dit zorgt voor jaloezie en frustraties bij andere weeskinderen, families, buren en/of dorpelingen die dit niet krijgen. Om deze reden is het internationaal beleid binnen Islamic Relief aangepast door géén extra vaste maandelijkse bijdrages te accepteren, bestemd voor het door u gesponsord weeskind. Voor vele donateurs is het gebruikelijk om een extra eenmalige bijdrage over te maken richting zijn/haar weeskind(eren) voor bijvoorbeeld het Ramadanfeest of Offerfeest. Houd er wel rekening mee dat u dit drie maanden van tevoren moet aangeven, in verband met de administratieve verwerking en tijdige transfer naar het weeskind.

6.2 Extra materiële bijdrage (pakket/ cadeau)

Als sponsor heeft u ook recht om een pakket naar het weeskind toe te sturen, alhoewel wij dit afraden. Dit heeft als eerste te maken met de reeds eerdergenoemde reden, namelijk dat dit kan zorgen voor jaloezie en frustratie tussen de weeskinderen, families etc. De tweede reden hiervoor is dat een pakket versturen hoge verzendkosten met zich meebrengt voor de sponsor. Tot slot kunnen wij niet garanderen dat het pakket goed aankomt, aangezien sommige weeskinderen in moeilijk toegankelijke streken of oorlogsgebieden wonen. Indien u toch een pakket wilt opsturen, kunt u via het kantoor van Islamic Relief Nederland het adres opvragen van het veldkantoor. Voordat u het pakket gaat zenden, vragen wij u foto’s te maken van de inhoud van het pakket, en dit naar ons toe te sturen/ e-mailen. Wij sturen deze foto vervolgens door naar het veldkantoor, zodat zij weten dat zij een pakket kunnen verwachten, en met welke inhoud dat zal zijn. Zodra het pakket bij hen is aangekomen, berichten zij ons hierover en geven zij aan of het volledig is ontvangen naar aanleiding van de foto’s en omschrijving.

  1. Beginrapport en voortgangsrapport

Binnen 4 tot 6 weken na ontvangst van de eerste maandelijkse bijdrage (uw eerste aanmeldingsmaand) ontvangt u een welkomstpakket bestaande uit een Biodata- beginrapport met daarin de persoonlijke gegevens (naam, woonplaats, gezondheid, gezinssamenstelling, woonsituatie, foto) van het weeskind en algemene informatie over het weesproject. Verder krijgt u één keer per jaar een voortgangsrapport van het weeskind. In overmacht situaties kan het voorkomen dat het voortgangsrapport vertraagd is, aangezien wij als Islamic Relief Nederland afhankelijk zijn van onze veldkantoren. Maar uiteraard doen wij onze uiterste best om u zo snel mogelijk het voortgangrapport toe te zenden.

  1. Contact weeskind

Alle correspondentie tussen u en het door u gesponsorde weeskind verloopt via het kantoor van Islamic Relief. U kunt contact onderhouden door middel van brieven, e-mail of telefoongesprekken naar het weeskind. Islamic Relief heeft hiervoor een procedure opgezet. U kunt uw brief per post onder vermelding van de kindcode en naam van het weeskind zenden naar:

Islamic Relief Nederland

T.a.v.: Weesafdeling

Postbus 96005

1006 EA Amsterdam

Of u kunt uw brief per e-mail sturen naar info@islamic-relief.nl, wat tevens een snellere zending zal hebben en de reactie eerder te verwachten is. Wij zenden deze door naar het veldkantoor in het desbetreffende land en houden u op de hoogte van de ontvangst.

Het is mogelijk om telefonische contact of een videoconference (bijv. via Skype) te houden met uw weeskind. U dient hierbij rekening te houden met de tijdsverschillen, taal, schooltijden, verbinding, etc. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de weesafdeling.

  1. Bezoek aan het weeskind

Het is bij Islamic Relief mogelijk om het door u gesponsorde weeskind te bezoeken. Samen met het veldkantoor wordt er gekeken naar een geschikte datum en tijdstip. Op het moment dat er een afspraak is gemaakt, ontvangt u de contactgegevens van het veldkantoor van Islamic Relief in het desbetreffende land. De reis hiernaartoe zal geheel door u geregeld moeten worden, het enige wat Islamic Relief hierbij doet is u door middel van ons veldkantoor in contact brengen met het weeskind. Tijdens het bezoek aan het weeskind zal er een medewerker van het veldkantoor aanwezig zijn. Zoals in eerdere punten aangegeven is, is het niet toegestaan om vanwege privacyredenen contactgegevens met het weeskind uit te wisselen. Dit is van belang gezien het weeskind onder toezicht van Islamic Relief staat en het volgens het beleid niet toegestaan is om met het weeskind een-op-een contact te onderhouden.

  1. Opzegging

Indien u het sponsorcontract wenst te beëindigen kunt u dit doen door middel van een schriftelijke opzegging (per brief of e-mail) onder vermelding van uw relatienummer, naam en kindcode(s). De opzegtermijn bedraagt één maand. Dit biedt ons de gelegenheid om een andere sponsor te vinden voor het weeskind.

LET OP: de eerste drie maanden is opzegging niet mogelijk, u verplicht zich om een kind minimaal drie maanden financieel te steunen zodra u zich via een donatiekaart of via de website aanmeldt.

Scroll to top