1. Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten van het wees sponsorschap gesloten tussen Islamic Relief Nederland en de financiële sponsor. Het contract komt tot stand op het moment dat wij uw aanvraag tot sponsoring hebben ontvangen en u ons zodoende toestemming heeft verleend voor het aangaan van het sponsorschap.

  1. Verbintenis

Uw sponsorcontract loopt vanaf het moment van koppeling aan een kind, tot aan het moment waarop het weeskind geen sponsoring meer nodig heeft (tenzij u tussentijds opzegt). Zodra het kind geen steun meer nodig heeft ontvangt u bericht van Islamic Relief Nederland over de beëindiging van het sponsorcontract. Waarna u kunt aangeven of u wenst door te gaan met het wees sponsorschap, of wenst te stoppen. Zodra de reactie termijn van de brief verlopen is en wij niets van u hebben vernomen, wordt u automatisch afgemeld voor het wees sponsorschap, totdat u zich weer zelf aanmeldt. Indien u wenst te stoppen met het wees sponsorschap, dan verzoeken wij u dit schriftelijk te doen middels een e-mail naar wees@islamic-relief.nl of per post naar Islamic Relief Nederland; Postbus 96005; 1006 EA Amsterdam.

In de meeste gevallen loopt een sponsoring van een weeskind na het 18e levensjaar nog door. Dit heeft te maken met voortzetting van de studie, medische situatie, of slechte financiële staat waarin het weeskind dan nog steeds verkeert. Uw sponsoring wordt dan automatisch zonder berichtgeving voortgezet mits u de sponsoring zelf schriftelijk stopt.

  1. Privacy sponsor

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Wij zullen dan ook nooit zonder uw toestemming uw gegevens verstrekken aan derden, dit geldt ook voor het weeskind of diens familie. Deze voorzorgsmaatregel is genomen om te voorkomen dat u rechtstreeks door de familie wordt benaderd voor bijvoorbeeld een extra hulpvraag. Mocht u via een andere weg benaderd worden door het weeskind (bijv. social media zoals Facebook, Twitter etc.) dan raden wij u aan hier niet op in te gaan, gezien de bovengenoemde reden. Wij verzoeken u ons hiervan direct op de hoogte te stellen. Daarnaast worden alle persoonsgegevens uitsluitend verzamelt voor het wees sponsorschap. Uw gegevens worden strikt verwerkt (opgeslagen, verbruikt en eventueel verwijderd), dit gebeurt in overeenstemming met het beleid van Islamic Relief Worldwide, het archivering en archiefbeleid en relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy (AVG).

  1. Privacy weeskind

Een veilig leven en bescherming van weeskinderen staat bij ons en onze partners hoog in het vaandel. Wij verstrekken daarom geen volledige naam of contactgegevens van het weeskind en/of voogd. Wel kunt u via ons kantoor op verschillende manieren contact leggen met het door u gesponsorde weeskind (zie punt 8). Alle persoonsgegevens van het weeskind worden op dezelfde wijze behandeld als die van de sponsor (zie punt 3). Verder is het niet toegestaan om zonder medeweten en/of aanwezigheid van een medewerker van Islamic Relief contact op te zoeken met het weeskind of diens familie. Dit in verband met de privacy en veiligheid van het weeskind.

  1. Betalingsvoorwaarden

Het wees sponsorschap is een gevoelig project omdat de weeskinderen behoeftig en kwetsbaar zijn, maar vooral ook omdat zij bouwen op de steun die zij van de sponsor ontvangen in de hoop op een betere toekomst. Houd er daarom rekening mee dat u de betalingen conform de afspraken en op tijd verricht. Zo kunnen betalingsachterstanden voorkomen worden en zijn wij zeker van de inkomsten (donaties) voor het weeskind.

U kunt op drie manieren betalen; door middel van automatisch incasso, periodieke overboeking, of contant bij ons kantoor in Amsterdam. Indien u gebruik maakt van automatisch incasso, vindt de betaling iedere maand tussen de 26ste en 28ste plaats. Indien u contant betaalt bij ons kantoor krijgt u een kwitantie als bewijs van betaling.

Indien u kiest voor periodieke overboeking en u het geld zelf naar ons overmaakt, kunt u dit op de volgende manier vermelden:

Ten name van: Stichting Islamic Relief Nederland
IBAN: NL30INGB0000002002
Omschrijving: Naam weeskind/Kindcode, vermelding betalingsmaand(en)
bijvoorbeeld: Muhammad/PAG000000, juni 2020

U kunt zich via een schriftelijke donatiekaart of online via www.islamic-relief.nl aanmelden voor het wees sponsorschap. Bij het aanmelden via de website betaalt u de eerste maand via IDEAL. U kunt ook zelf per kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks blijven overmaken, mits u dit aan ons aangeeft.

Indien u een betalingsachterstand heeft zal de financiële afdeling van Islamic Relief Nederland u hier telefonisch of schriftelijk over berichten met het verzoek tot betaling over te gaan. Indien wij niets van u vernemen zijn wij genoodzaakt tot het overgaan van het beëindigen van het sponsorcontract. Het kind wordt dan aan een andere sponsor toegewezen. Als wij het kind niet aan een nieuwe sponsor kunnen koppelen dan wordt de sponsoring gestopt, het kind zal dan geen bijdrage ontvangen. Het te vorderen bedrag blijft op uw naam open staan tot u deze voldoet. Het zal niet mogelijk zijn om in de toekomst een nieuw sponsorcontract aan te gaan alvorens het openstaande bedrag is voldaan.

  1. Beëindiging sponsorschap vanuit Islamic Relief

De mogelijkheid bestaat dat het sponsorschap wordt beëindigd wanneer het weeskind zich niet meer kwalificeert als deelnemer voor ons wees sponsorschap. Dit kan uiteenlopende redenen betreffen waaronder het voltooien van een studie, wanneer het inkomen van het gezin wijzigt of een ander reden. U wordt hier altijd over geïnformeerd. Het resterende bedrag van de sponsoring kan ofwel ten goede komen aan het sponsorschap van een ander weeskind wanneer u voor een sponsoring van een ander weeskind kiest of ten goede komen aan het Algemeen Weesfonds. Restitutie is niet mogelijk. 

  1. Extra bijdrages

7.1       Extra financiële bijdrage

De maandelijkse bijdrage aan een weeskind voorziet hem/haar van de basisbehoeften. Een extra vaste maandelijkse bijdrage voor het door u gesponsorde weeskind is niet toegestaan, omdat dit kan zorgen voor jaloezie en frustraties bij andere weeskinderen, families, buren en/of dorpelingen die dit niet krijgen. Een tweede weeskind sponsoren is beter gewenst in zo’n situatie.  Om deze reden is het internationaal beleid binnen Islamic Relief aangepast door géén extra vaste maandelijkse bijdrages te

accepteren, bestemd voor het door u gesponsord weeskind. Indien dit wel gebeurt dan zal het bedrag te allen tijde ten goede van het Algemeen Weesfonds komen.

Wel is het mogelijk voor donateurs om een extra gift meerdere keren per jaar (max 4 maal per jaar) als een bijdrage over te maken richting zijn/haar weeskind(eren) voor bijvoorbeeld het Ramadanfeest en/of Offerfeest, of wanneer er een speciale behoefte is vanuit het weeskind. Houd er wel rekening mee dat u dit drie maanden van tevoren dient over te maken, in verband met de administratieve verwerking en tijdige transfer naar het weeskind. U dient bij een eenmalige overboeking te vermelden dat het gaat om een extra gift voor het weeskind inclusief de kindcode.

7.2       Extra materiële bijdrage (pakket/cadeau)

Pakketen naar de weeskinderen sturen wordt niet geaccepteerd. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat het pakket aankomt, aangezien vele kinderen in moeilijk toegankelijke streken of oorlogsgebieden wonen. Tevens zijn per land de douane regels anders. In bepaalde gevallen moet het pakket persoonlijk bij de douane of afleverpunt worden opgehaald, wat voor de veldmedewerkers extra werkdruk met zich meebrengt.

  1. Biorapport en voortgangsrapport

Binnen 3 a 4 weken na ontvangst van de eerste betaling (uw eerste aanmeldingsmaand) ontvangt u de Biodata (beginrapport met daarin de persoonlijke gegevens; voornaam, gezondheid, gezinssamenstelling, woonsituatie, foto) van het weeskind en algemene voorwaarden en meest gestelde vragen.

Transparantie staat bij Islamic Relief Nederland hoog in het vaandel en daarom streven wij ernaar om de donateur tijdig te informeren over het weeskind. U krijgt één keer per jaar een voortgangsrapport van het weeskind. In overmacht situaties kan het voorkomen dat een voortgangsrapport vertraagd is. Wij zijn afhankelijk van onze veldkantoren en de situatie in het land. Uiteraard zullen wij onze best doen om u jaarlijks het voortgangsrapport toe te zenden.

  1. Contact weeskind

Alle correspondentie tussen u en het door u gesponsorde weeskind verloopt via het kantoor van Islamic Relief Nederland. U kunt contact onderhouden door middel van brieven, e-mail of telefoongesprekken naar het weeskind. Islamic Relief Nederland heeft hiervoor een procedure opgezet. Het versturen van een brief (per post) wordt afgeraden, wij kunnen namelijk niet garanderen dat uw brief aankomt. Mocht u er toch voor kiezen om een brief per post op te sturen naar het weeskind, dan zijn de kosten (postzegels) voor uw rekening. U kunt uw brief per post onder vermelding van de kindcode, naam van het weeskind en voldoende postzegels zenden naar:

 

Islamic Relief Nederland, t.a.v.: Weesafdeling

Postbus 96005, 1006 EA Amsterdam

 

 

U kunt uw brief (bericht) per e-mail sturen naar wees@islamic-relief.nl, dit bespaart tijd en kosten. Tevens zal u via deze weg sneller een reactie ontvangen. Wij zenden deze digitaal door naar het veldkantoor in het desbetreffende land en houden u op de hoogte van de ontvangst. Het is aan het weeskind om hierop te reageren of niet. Daarnaast is het mogelijk om één a twee keer per jaar een videoconference (uitsluitend met Skype) te houden met uw weeskind. U kunt zes maanden na aanmelding uw eerste Skype aanvraag indienen. U dient hierbij rekening te houden met de tijdsverschillen, taal, schooltijden, verbinding, etc. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de weesafdeling 020-8915191. De aanvraag voor een Skypegesprek kan via de website van Islamic Relief Nederland worden aangevraagd.

 

  1. Bezoek aan het weeskind

Het is bij Islamic Relief mogelijk om het door u gesponsorde weeskind te bezoeken. Let wel op dat in het kader van de veiligheid van het kind u verzocht zal worden naar een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Samen met het veldkantoor wordt er gekeken naar een geschikte datum en tijdstip. Op het moment dat er een afspraak is gemaakt, ontvangt u de contactgegevens van het veldkantoor van Islamic Relief in het desbetreffende land. De reis hiernaartoe zal geheel door u geregeld moeten worden. De rol van Islamic Relief Nederland is het fungeren als contactpersoon tussen het veldkantoor en u. Tijdens het bezoek aan het weeskind is het verboden alleen te zijn met het weeskind en/of voogd, er zal altijd een veldmedewerker aanwezig zijn. Dit is in het belang van de veiligheid van het weeskind. Tijdens dit bezoek is het ook ten strengste verboden om persoonlijke gegevens (zoals achternaam, woonplaats en contactgegevens) uit te wisselen met het weeskind en/of voogd.

  1. Opzegging

Indien u het sponsorcontract wenst te beëindigen kunt u dit doen door middel van een schriftelijke opzegging (per brief of e-mail) onder vermelding van uw relatienummer, naam en kindcode(s). De opzegtermijn bedraagt één maand. Stopzettingen die wij na de 15e van de maand ontvangen, worden aan het einde van de volgende kalender maand beëindigd. Indien u achterstallige betalingen heeft omtrent de maandelijkse bijdrage dan dient u deze eerst te voldoen.

LET OP: de eerste zes maanden is opzegging niet mogelijk, u verplicht zich om een kind minimaal zes maanden financieel te steunen zodra u zich via een donatiekaart of via de website aanmeldt.  Verder kunnen belangrijke veranderingen in de situatie van het kind en het gezin (zoals verandering van locatie, huwelijk, gezinsinkomen, enz.) ertoe leiden dat u op de hoogte wordt gebracht van deze wijziging, u kan dan zelf beslissen of u wilt door gaan met de sponsoring.

 

Sponsor een wees – Veel gestelde vragen

Wat houdt het wees sponsorschap in?
Ons wees sponsorschap stelt u in staat te voorzien in de behoeften en het welzijn van een weeskind in nood, door middel van een doorlopende financiële ondersteuning. Uw steun biedt de zekerheid en basisbehoeften die een kind nodig heeft. Uw donatie helpt een kind te voorzien van onder andere onderwijs, voedsel, gezondheid, schoon water en veilig onderkomen. Wij vragen onze donateurs daarom hun keuze voor deze sponsorschap goed in overweging te nemen, omdat het gaat om een lange termijnverbintenis, waarbij u een morele verplichting heeft jegens het behoeftige kind met een financiële maandelijkse bijdrage.

Hoe definiëren wij een weeskind?
Islamic Relief definieert een weeskind als een kind onder de 18 jaar, zonder vader of beide ouders. Of een kind waarbij de vader al meer dan vier jaar afwezig is. Wij maken geen onderscheid in geslacht, afkomst, religie of leeftijd. Als gevolg van medische aandoeningen, handicap, oorlog of extreme armoede zijn er duizenden volwassen weeskinderen die nog steeds in slopende omstandigheden verkeren en dringend hulp nodig hebben. Wij helpen daarom ook weeskinderen boven de 18 jaar.

Wanneer worden de donaties verstuurd?
De donaties worden per kwartaal overgemaakt aan de voogd van het weeskind. Deze wijze bespaart extra bankkosten. Heeft u uw maandelijkse donatie gemist? Dan verzoeken wij u deze zo snel mogelijk over te maken met als omschrijving de kindcode en de gemiste maand. Stuur ter bevestiging een mail naar wees@islamic-relief.nl.

Worden alleen moslims gesteund?
Islamic Relief maakt geen onderscheid in religie. Wij geven prioriteit aan de behoefte van minderbedeelden weeskinderen. “Wie een mensenleven redt, redt de mensheid.” (Sura 5, Vers 32).

Hoe lang duurt het wees sponsorschap?
Uw sponsorcontract loopt vanaf het moment van koppeling tot aan het moment waarop het weeskind geen sponsoring meer nodig heeft.

Kan ik mijn sponsorschap stopzetten?
Indien u het sponsorcontract tussentijds wenst te beëindigen, kunt u dit doen door middel van een schriftelijke opzegging. De opzegtermijn bedraagt één maand, Let op: de eerste zes maanden is opzegging niet mogelijk.

Wat betekent een voltooiing van het wees sponsorschap?
Belangrijke veranderingen in de situatie van het weeskind (zoals verandering van locatie, huwelijk, gezinsinkomen, enz.) kunnen ertoe leiden dat een weeskind geen steun meer nodig heeft. In dat geval zullen wij contact met u opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Hoeveel procent gaat naar het weeskind?
80% van uw donatie gaat rechtstreeks naar het weeskind. 12% wordt gebruikt om weeskinderen en hun families sociale ondersteuning te bieden door de veldmedewerkers. De overige 8% betreft implementatie- en administratiekosten.

Kan ik het weeskind extra financieel steunen?
Een extra gift is zeker mogelijk. Deze gaat altijd voor 100% naar het weeskind. Indien u dit wenst, neem dan contact op met de weesafdeling. Het is echter niet mogelijk om maandelijks een bedrag over te maken.

Wat voor informatie kan ik verwachten?
Binnen 3-4 weken na uw aanmelding ontvangt u via email de biodata van het weeskind dat u steunt. Hierna ontvangt u binnen 12-15 maanden het voortgangsrapport van het weeskind, mits er geen vertraging is vanuit het veldkantoor door een politiek conflict, natuurramp of andere gebeurtenis die humanitaire hulp vereist. Heeft u geen voortgangsrapport ontvangen? Het kan zijn dat deze onbedoeld in uw ongewenste inbox terecht is gekomen. Controleer deze alvorens u contact met ons opneemt.

Kan ik het weeskind contacteren?
U kunt een brief, foto of aanvraag voor een Skype gesprek met het weeskind mailen naar wees@islamic-relief.nl. Vraag hierbij naar de voorwaarden. Transparantie staat hoog in ons vaandel. Wij dragen de verantwoordelijkheid voor uw donatie. Deze zijn wij verschuldigd aan u, onze begunstigden en uiteindelijk aan Allah (swt).

Overige vragen?
Indien u een vraag heeft die hier niet is beantwoord kunt u altijd contact opnemen met Islamic Relief Nederland via wees@islamic-relief.nl en telefonisch via 020-8915191. Ook kunt u de algemene voorwaarden van het wees sponsorschap raadplegen.

Islamic Relief Nederland ∙ ANBI 003410511 ∙ ©2024 ∙ Privacy Statement ∙ Cookieverklaring